Hong-suat(風雪) jiám() pe̍h() liáu() kui-tsō(kui 座) suann-thâu(山頭)

Ua̍t-thâu(越頭) siánn-mih(啥物) lóng-bô(lóng 無) khuànn-kìnn(看見)


() tsit-ê(這个) bô-lâng(無人) ê() sè-kài(世界)

Guá() tio̍h-sī(著是) lú-ông(女王)guá() () Queen


Guá() ê() sim-tsiânn(心情) tio̍h() tshin-tshiūnn(親像) la̍k-gue̍h(六月) tsuè-hong-thai(做風颱)

Thinn-kong-peh(天公伯) tsai-iánn(知影)guá() ū() guā() jím-nāi(忍耐)


Mài() Hōo() in(𪜶) lâi()mài() Hōo() in(𪜶) tsai()

Guá() ē() kuai-kuai(乖乖)guá() tsai-iánn(知影) guá() ing-kai(應該)


Lóng(Lóng) tshàng-khí-lâi(藏起來)mài() hōo() in(𪜶) tsai()

Khàu-pē(哭爸)in(𪜶) lóng(lóng) tsai()


Let it go, Let it go

Let it go ê() ì-sù(意思) () Hōo() i() khì()

Hōo() i() khì()Hōo() i() khì()

M̄-thang(毋通) ua̍t-thâu(越頭)Hōo() i() khì()


Guá() tsiah() bô-leh(無 leh) kuán()in(𪜶) tàu-té(到底) leh(leh) kóng() siánn-s... huè(啥s... 貨)

Tio̍h() hōo() líng-hong(冷風) it-ti̍t(一直) tshue()

Huán-tsìng(反正) tsia() () buē(𣍐) kóng() kài(kài) kuânn()


Tse-sī(這是) siōng-hó(上好) ê() suán-ti̍k(選擇)

Thinn-tuā(天大) ê() huân-ló(煩惱) () suî() hong() khì()

Guá() siánn-mih(啥物) lóng(lóng) bô-leh(無 leh) kiann()guá() tsit-má(這馬) tio̍h() thiàu--lo̍h-khì(跳落去)


Khuànn() guá() ē-tàng (會當) lâi() tsò() siánn-mih(啥物)

Ai-ioh(噯喲)kiann-tio̍h(驚著)

Guân-lâi(原來) () khí() lâu-thui(樓梯)


M̄-tsai-iánn(毋知影) ē() kiânn-khì(行去) toh-uī(toh 位)

Try it


() tshiūnn() thinn()() tshiūnn() thinn()

Hōo() guá() tsi̍t-ê-lâng(一個人) () tshiūnn() thinn()


Hōo() i() khì()Hōo() i() khì()

Guá() (𣍐) koh() khàu() buē-lī(𣍐離)


Guá() tsi̍t() ta̍h()thôo-kha(土跤) tio̍h() khui-hue(開花)

Kim-iā(今夜) líng-hong(冷風) it-ti̍t(一直) tshue()


() hiān-tsāi(現在) siu-khuànn(收看) ê() () Elsa khí-tshù(起厝) show~

tsia--ê(這兮) ping-kak(冰角) lóng(lóng) () guá() ê() lîng-hûn(靈魂)

Khan()ū-suì-bô(有媠無)


Siūnn() siánn-mih(啥物)tio̍h() piàn() siánn-mih(啥物)

Nā-sī(若是) siūnn-beh(想欲)pháinn-sè(歹勢)()


Tsit-tè(這塊) tàu-té(到底) () siánn-huè(啥貨)

Guá() siūnn-beh(想欲) uānn() tsi̍t-su(一 su) sin-sann(新衫)


Kim-sih-sih(金熾熾)kim-sih-sih(金熾熾)

Guá() siūnn-beh(想欲) tshīng-kah(穿 kah) kim-sih-sih(金熾熾)


Hōo() i() khì()Hōo() i() khì()

Kuè-khì(過去) ê() guá() lóng-sī(lóng 是) kuè-khì(過去)


Tuè-guá(隨我) lâi() khuànn()tsia--ê(這兮) hong-kíng(風景) hiah-nī(遐爾) suí()

Guá-ê(我兮) tshù() hiah-nī(遐爾) tuā()

Anna khuànn-tio̍h(看著) it-tīng(一定) kóng() ai-ioh(噯喲) ()

全站熱搜

hansioux 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()